Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu www.velkoobchod.weedshop.cz/

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen "Obchodní podmínky") vymezují a upřesňují vztahy mezi smluvními stranami uzavřené prostřednictvím on-line obchodu www.velkoobchod.weedshop.cz/, kdy na jedné straně je prodávající, kterým je společnost JKS seeds  s r.o., IČO: 04205782 (dále také jako "Prodávající") a na druhé straně je kupující (dále také jako „Kupující“).

Společnost: 
JKS seeds s.r.o.
Masarykova 60/139
Ústí nad Labem
400 01
Česká Republika

IČ: 04205782
DIČ: CZ04205782

Tel.: +420 705 993 067

Bankovní spojení : č.ú.: 2101621024 / 2010   
IBAN: CZ42 2010 0000 0021 0162 1024
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Prodávající je plátcem DPH.

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).

1. Definice pojmů

1.1. „E-shop“ znamená internetovou aplikaci, která je dostupná prostřednictvím internetové adresy http://www.velkoobchod.weedshop.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;

1.2. „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;

1.3. „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

1.4. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.5. „Provozovatel“ znamená společnost JKS seeds s.r.o., se sídlem Masarykova 60/139, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 042 05 782, DIČ: CZ04205782, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, značka 35930, kontaktní e-mail:
velkoobchod@weedshop.cz, tel.: +420 702 186 701;

1.6. „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo
vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;

1.7. „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to
vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a
Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;

1.8. „Spotřebitel“ znamená Uživatele, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu
s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.9. „Uživatel“ znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;

1.10. „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena
Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.11. „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-
shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní podmínky pro velkoobchod vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní Smlouvy o prodeji zboží prostřednictvím webového rozhraní (dále jako „Smlouva“). Prodávající se zavazuje, za podmínek stanovených touto Smlouvou, realizovat pro Kupujícího dodávky dle jednotlivých objednávek Kupujícího a Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.

1.2 Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami platnými pro velkoobchod.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1 Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je dále povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail Prodávajícího.

2.2 Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může Prodávající odmítnout.

2.3 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo Kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany Prodávajícího.

2.4 V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího bez prokazatelného zavinění Prodávajícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši až 50% z ceny zboží. Cena se liší podle toho jak daleko se objednávka nachází v přípravném procesu či zda už byla odeslána.

3. Ceny a velkoobchodní slevy

3.1  Z doporučených prodejních cen bez DPH uváděných na Webovém rozhraní velkoobchod.weedshop.cz poskytuje Prodávající Kupujícímu velkoobchodní slevy pro další prodej zboží, respektive obchodní rabat. Cena jsou koncové a lze je upravit jen individuální domluvou.

3.2  Kupující najde informaci o výši slevy či rabatu na Webovém rozhraní po registraci a přihlášení na svůj účet.

3.3  Cena zboží po odečtení slevy je bez dopravy a poplatku za platbu, doprava bude účtována dle skutečných nákladů. Standardní odběr nebo-li osobní odběr momentálně není možný.

3.4  V případě větších zakázek, objednávek, resp. projektů, má Kupující možnost požádat o individuální podmínky (slevy, doprava atd.), které jsou součástí dohody smluvních stran.

4. Dodací podmínky

4.1 . Dodací lhůty jsou obvykle 3 – 10 dní po potvrzení objednávky. Pro určení dodací lhůty je rozhodující konečné uzavření objednávky.

4.2 Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady (dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží).

4.3 Na základě dohody Smluvních stran může Prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží, resp. dopravu zboží.

4.4 Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

4.5 Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.

4.6. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené přepravou, pokud ji sám nezajišťuje.

5. Platební podmínky

5.1 Kupující má možnost zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za zboží způsoby uvedenými na Webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutým způsobem. Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé a dlouhodobé zákazníky.

5.2 Při nedodržení doby splatnosti v případě prodeje na fakturu může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

5.3 V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího.

5.4 Platba zboží je možná v českých korunách (CZK) či v Euro (EUR).

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zjistí vážné důvody bránící dodat objednané zboží Kupujícímu, např. pokud není schopen z důvodu na straně výrobce zboží dodržet požadovaný termín dodání, požadované provedení zboží, kvalitu apod. (např. výrobek se přestal vyrábět v požadovaném provedení - změna materiálu, barvy, apod.).

V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu část z kupní ceny, která již byla Kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující jiný účet  do 5 dnů od odstoupení nesdělí).

6.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 2 týdny.

6.3 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 30 dnů od sjednaného dne dodání.

6.4 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

6.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6.6  Kupující, který není koncovým spotřebitelem, není oprávněn bez uvedení důvodů odstoupit do 14 dní od dodání zboží od kupní smlouvy, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad. 

6.7 Pokud má kupující zájem již převzaté zboží vrátit, lze tak učinit jen po předchozí písemné domluvě (skrze e-mail) a za podmínek určených prodávajícím. V případě, že se jedná o vrácení zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad, není možná 100% náhrada ceny zboží. Prodávající si tak vyhrazuje právo na stržení poměrné části ceny objednávky tak, aby pokryl náklady na vychystání, zabalení a expedici, účetnictví a další, což může v krajním případě znamenat až 50% původní ceny. 

7. Práva z vadného plnění

7.1 Je-li u objednaného zboží vada či poškození, je kupující povinen zboží během 3 dní od převzetí nafotit a odeslat popis závady i s fotografiemi na e-mail společnosti : velkoobchod@weedshop.cz

7.2 V případě vad na zboží či poškození, a po schválení postupu skrze e-mail naším pracovníkem, kupující odešle vadné produkty zpět na adresu, kterou dostane od našeho pracovníka.

7.3 Prodávající následně do 30 dní od přijetí zboží z přepravy vystaví doklad a domluví si s kupujícím vrácení částky za zboží. Částka je pak vrácena buď převodem na účet nebo prodávající vystaví fakturu s kreditem, kterou následně zaúčtuje proti budoucímu nákupu.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod jsou platné a účinné od 1.7.2022

V Ústí nad Labem, dne 1.7.2022